Avfall på båtklubbar och fritidsbåthamnar

0

Hamnen ska i vissa fall ha en avfallhanteringsplan om den omfattas av krav på avfallhanteringsplan enligt SjöFS 2001:13. § En fritidsbåtshamn skall ha en avfallshanteringsplan enligt 4 kap. och den ska revideras var 3:e år.

En fritidsbåtshamn skall utse en person för det praktiska genomförandet av avfallshanteringsplanen. Hamnen ska samarbeta med kommunen i avfalls och toalettfrågor.

1. Fritidsbåtshamnens namn och adress samt vem som är utsedd enligt 4 § att genomföra avfallshanteringsplanen.

2. Antal fritidsbåtar som är hemmahörande i hamnen och uppskattat antal fritidsbåtar som kommer att gästa hamnen per år.

3. Uppskattning av den mängd och slag av avfall som kommer att tas emot per år från de fritidsbåtar som använder hamnen och underlaget för uppskattningen. Hänsyn skall tas till framtida förändringar av mängd och typ av avfall som kommer att tas emot.

4. Beskrivning av mottagningsanordningarna, vilket slag av avfall de är avsedda för och hur stor kapacitet de har.

5. En karta eller skiss som visar var mottagningsanordningarna för de respektive avfallsslagen är belägna i fritidsbåtshamnen.

6. Vilken kommun eller vilket företag som tar emot eller transporterar bort avfallet.

7. Hur fritidsbåtshamnens nyttjare underrättas om hamnens mottagningsanordningar och hur fortlöpande samråd sker med fritidsbåtshamnens nyttjare och andra berörda parter.

8. Vilka åtgärder som har vidtagits för att förenkla avfallslämningen från de fritidsbåtar som anlöper fritidsbåtshamnen.

Mottagningsanordningar

Fritidsbåtshamnen skall informera de som nyttjar hamnen om mottagningsanordningarna för avfall och hur mottagningen sker. Informationen skall innehålla följande:

1. Karta eller skiss som visar var mottagningsanordningar för de respektive avfallsslagen är belägna i fritidsbåtshamnen.

2. Förteckning över de avfallsslag som normalt omhändertas i fritidsbåtshamnen.

3. Beskrivning av avlämningsförfarandet för avfall.

4. Vem som kan kontaktas för mer information om avfallsmottagningen i fritidsbåtshamnen.

Hamnar

Läs om avfallhanteringsplan för hamnar och industrianläggninar.

Avfallshanteringsplan – ladda ner pdf-dokument – Transportstyrelsen

Redaktör båtguide.nu

Daniel Larsson är redaktör och skriver på båtguide om båtnyheter, strandhugg och recensioner av olika båtar. Han har haft seglingsintresse sedan han började med optimistjolle som barn. Daniel har korsat Atlanten 4 gånger och kryssat i Sverige och flera utländska länder.

Comments are closed.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap